Bygningsbeslag - tekniske noter

Teknisk information

Forbindelser med beslag
Valg af beslag i en træforbindelse afhænger af forbindelsens geometri, størrelse og retning af kraftpåvirkningen, montagemulighed, krav til korrosionsbeskyttelse og udseende.

Den mest effektive kraftoverførsel opnås ved skivevirkning i beslag­ene, kontakttryk mellem trædelene og tværlast på forbindelses­midlerne. I praksis forekommer ofte bøjningspåvirkning af beslagets plader og udtrækspåvirkning af forbindelsesmidlerne. Eventuelt påvirkes forbindelsesmidlerne samtidigt aksialt og på tværs.


Produktinformation
For de fleste produkter/produktgrupper angives to tabeller: En geometritabel og en bæreevnetabel. I geometritabellen angives udover geometrien, produktets artikelnummer samt Tun / DB nr. og NOB nr.

CE-mærkning, harmoniserede standarder og Europæisk Tekniske Vurderinger (ETA = European Technical Assesment)
De fleste af vore beslag og forbindelsesmidler er CE-mærkede. CE-mærkningen har baggrund i enten en europæisk harmoniseret standard (EN) eller en Europæisk Teknisk Vurdering (ETA).
Ved beskrivelsen af de enkelte produkter er angivet nummeret på den ETA eller EN, som produktet er omfattet af. ETA’ernes fulde ordlyd kan downloades fra www.strongtie.dk.

Bæreevner

Bæreevnetabeller

I bæreevnetabellerne angives karakteristisk bæreevne (Rk) for en eller to udsømninger af beslaget. Bæreevnerne er alle angivet i kN, hvor 1 kN svarer til 100 kg. Kraftretning (F) og udsømning er illustreret ved de enkelte tabeller. Hvis der ikke er en beskrivelse eller illustration af udsømningen, skal der søm i alle beslagets huller.

I de allerfleste tabeller er CNA kamsøm angivet som forbindelsesmiddel. CSA beslagskruer kan også anvendes med samme placering og antal. Da CSA beslagskruer har større udtræksstyrke pr. længdeenhed end CNA kamsøm og mindst samme tværbæreevne, kan CNA kamsøm erstattes med CSA beslagskruer iht. tabel 1.

Tabel 1:

CNA kamsøm Kan erstattes af CSA beslagskrue
4,0x35 5,0x35
4,0x40
4,0x50 5,0x40
4,0x60
4,0x75 5,0x50
4,0x100
3,1x40 4,0x30

I de få tabeller, hvor der er angivet bæreevne for beslag med CSA beslagskruer som forbindelsesmiddel, kan disse ikke umiddelbart ændres til CNA kamsøm uden tab af bæreevne.

I tabellerne angives bæreevne pr. samling i anvendelsesklasse 1 og 2, med mindre andet er anført.

Følgende generelle krav ved alle samlinger skal overholdes:

Fd ≤ Rd

Fd er den regningsmæssige kraft som samlingen påføres
Rd er samlingens regningsmæssige modstandsevne (bæreevne).

Alle bæreevner angives med den karakteristiske værdi. Hvis ikke andet er anført i det aktuelle kapitel, bestemmes den regningsmæssige bæreevne som:

Ri,d = kmod x (Rk / γM)

hvor Rk er den karakteristiske værdi for bæreevnen = tabelværdien.

γM = 1,35 er partialkoefficienten for træforbindelser. 

kmod er en modifikationsfaktor, der tager hensyn til lastvarighedens og fugtindholdets indflydelse. For konstruktionstræ, limtræ og LVL i anvendelsesklasse 1 og 2 fremgår kmod af følgende tabel 2:
For anvendelsesklasse 3 og andre materialer henvises til EN1995, Eurocode 5.

Tabel 2:

Lastgruppe Last type Varighed Modifikationsfaktor, kmod
Anvendelsesklasse 1 & 2 Anvendelsesklasse 3
Permanent last Egenvægt = bygning > 10 år 0,6 0,5
Langtidslast Lager 0,5 – 10 år 0,7 0,55
Mellemlang last Nyttelast = personlast 1 uge – 0,5 år 0,8 0,65
Korttidslast Sne < 1 uge 0,9 0,7
Øjeblikkelig last Vind - 1,1 0,9


I nogle bæreevnetabeller er angivet en ”trækolonne” og en ”stål­kolonne”. Regningsmæssig værdi af tabelværdierne Ri,k i ”trækolonnen” bestemmes som beskrevet ovenfor. Regningsmæssig værdi af tabelværdierne Ri,k i ”stålkolonnen” bestemmes som:

Ri,d = Ri,k / γM

hvor γM = 1,35 er partialkoefficienten for træforbindelser – selvom det er stålet, der er bestemmende for bæreevnen.

I de tilfælde, hvor der er anført en værdi både i ”trækolonnen” og ”stål­kolonnen”, er den resulterende regningsmæssige bæreevne den mindste af de beregnede regningsmæssige bæreevner.

Afprøvninger er udført på certificerede laboratorier iht. gældende relevante europæiske standarder for prøvning af mekaniske forbindelsesmidler til trækonstruktioner.
Bæreevner af beslagforbindelser, der er omfattet af en harmoniseret standard bestemt ved beregning.

Beregninger er udført på grundlag af følgende Eurocodes med tilhørende Danske Annexer:
EN 1992-1 Betonkonstruktioner + DK NA:2007
EN 1993-1 Stålkonstruktioner + DK NA:2007
EN 1995-1 Trækonstruktioner + DK NA:2007
EN 1999-1 Aluminiumskonstruktioner + DK NA:2007
Laster skal bestemmes iht.:
EN1990: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner + DK NA: 2007
EN1990-1: Last på bærende konstruktioner + DK NA 2007

Grundlag for bæreevneværdier
Alle bæreevneangivelser i dette katalog forudsætter anvendelse af Simpson Strong-Tie® bygningsbeslag og CNA kamsøm eller CSA beslagskruer. De angivne bæreevner er kun gældende (med mindre andet er angivet) ved brug af Simpson Strong-Tie®s produkter og kun når de bruges sammen.
Bæreevnerne af beslagforbindelser, der er omfattet af en Europæisk Teknisk Vurdering, er bestemt ud fra en af følgende metoder, der er beskrevet i ETAG015: ”Guideline for European Technical Approval of three-dimensional nailing plates”.

 • Afprøvning alene
 • Beregning kalibreret til afprøvningsresultater
 • Beregning alene

Placering af CNA kamsøm og CSA beslagskruer i beslag
For at bevare træets og sømmenes fulde styrke og undgå svækkelse i form af revner i træet, stilles der krav til minimum afstande mellem søm indbyrdes og til kant/ende af træ. Disse minimumsafstande for en træ/træsamling fremgår af tabel 8.2 i Eurocode 5. For en samling med beslag kan indbyrdes afstande fra tabellen reduceres med faktoren 0,7. Minimumsafstande for 4 mm CNA kamsøm gælder også for 5 mm CSA beslagskruer.
De i bæreevnetabellerne angivne udsømninger overholder ikke i alle tilfælde ovennævnte krav til minimumsafstande, men i så fald dokumenterer afprøvninger bæreevneværdierne.
I forbindelser med beslag på begge sider af en trædel, hvor der anvendes CNA kamsøm med max. diameter på 4 mm, og hvor sømmene teoretisk ligger i samme linie, er overlapning af sømmene tilladt, hvis der er mindst 3 gange sømdiameteren fra sømspids til modstående træside. Det vil sige, at kamsøm CNA4,0x35 kan anvendes til hulpladesamlinger i 45 mm spærtræ.

Flækning
I forbindelser hvor en last optræder under en vinkel med fibrene i træ­delen, kan tværtrækspændinger i træet give anledning til flækning.
Den karakteristiske bæreevne, der er angivet i bæreevnetabellerne, er bestemt uden hensyntagen til flækning. Der skal derfor i disse tilfælde foretages en flækningsundersøgelse iht. Eurocode 5, idet flækning kan være bestemmende for bæreevnen af forbindelsen.

Materialer og anvendelsesklasser

I Eurocode 5, tabel 4.1, er der opstillet krav til korrosionsbeskyttelse af både beslag og forbindelsesmidler.
Krav til korrosionsbeskyttelse afhænger af, i hvilken anvendelses­klasse beslag og forbindelsesmidler anvendes. Anvendelsesklasse 1, 2 og 3 er defineret i Eurocode 5 og i tabel 3 er angivet eksempler på konstruktioner i anvendelsesklasserne.
I tabellen er angivet et symbol, der viser, hvilken anvendelsesklasse beslag og forbindelsesmidler maksimalt kan anvendes i uden yderligere korrosionsbeskyttelse.

Tabel 3:

Anvendelsesklasse Eksempler på konstruktioner Symbol
Anvendelsesklasse 1 - Konstruktioner i opvarmede bygninger, hvor der ikke sker opfugtning af luften, f.eks. boliger, kontorer og forretninger 1
Anvendelsesklasse 2 - Konstruktioner i ventilerede, ikke-permanent opvarmede bygninger, f.eks. fritidshuse, uopvarmede garager og lagerbygninger
- Ventilerede konstuktioner beskyttet mod nedbør, f.eks. ventilerede tagkonstruktioner
2
Anvendelsesklasse 3 - Konstruktioner i fugtige rum
- Konstruktioner udsat for nedbør eller vand i øvrigt
- Underlag for tagpaptage
3

Ovenstående gælder ved anvendelse af beslag og forbindelsesmidler sammen med ubehandlet træ.
Ved anvendelse sammen med imprægneret træ i fugtigt miljø er korrosionsfaren større. Det anbefales derfor, at anvende rustfri beslag og forbindelsesmidler.
Ved projektering af beslag til stærkt korrosive miljøer eksempelvis svømmehaller og salthaller anbefales kontakt til Simpson Strong-Tie®.

Materialer
Træ
Med mindre andet er angivet, er de angivne karakteristiske bæreevner baseret på anvendelse af konstruktionstræ med karakterisktisk densi­tet ρk = 350 kg/m3 (svarende til styrkeklasse C24 iht. EN338).
Når der anvendes nåletræ fra Nord- og Nordøsteuropa anses det for forsvarligt, ved beregning af forbindelsesmidlers bæreevne, at sætte den karakteristiske densitet af nåletræ i klasserne C14 og C18 til ρk = 350 kg/m3. (Træinformation: Eurocode 5. Beregning af forbindelser).
For træ af anden oprindelse og træbaseret materiale med en lavere karakteristisk densitet end 350 kg/m3 skal de angivne karakteristiske bæreevner reduceres med en kdens faktor:

kdens = ρk / 350

Hvor ρk er den karakteristiske densitet af materialet i kg/m3.
Træ­­delene kan være konstruktionstræ, limtræ eller træbaseret materiale med en karakteristisk densitet fra 290 kg/m3 til 420 kg/m3.

Følgende materialer kan derfor anvendes:

 • Konstruktionstræ, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limede trædele, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limtræ, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/EN14080
 • Massive træplader iht. EN13353
 • LVL (Laminated Veneer Lumber) iht. EN14374
 • Laminated Strand Lumber f.eks. Parallam og Timber Strand
 • Krydsfiner iht. EN636
 • OSB (Oriented Strand Board) iht. EN300
 • I-bjælker (EWP): Se specifikationer ved forhandler


Dog må der kun bruges følgende materialer, hvis beslagene monteres med forbindelsesmidler i endetræ:

 • Konstruktionstræ, styrkeklasse C14-C40 iht. EN338/EN14081
 • Limtræ, styrkeklasse GL24c eller bedre iht. EN1194/EN14080
 • Massive træplader iht. EN13353


Beslag og mellemlæg
I den generelle information for beslag og mellemlæg er materiale-kvaliteten angivet. De mest anvendte materialer er angivet i Tabel 4.

Beslag fremstillet af varmforzinket stålplade
De fleste beslag fremstilles af varmforzinket stål S250GD + Z275. Stålmaterialet leveres varmforzinket fra værk med zinklagtykkelse på typisk ca. 20 μm.

Tabel 4:

Betegnelse Standard
S250GD EN 10346:2009
S235JR EN 10025:2004
S350GD EN 10346:2009
S550GD EN 10346:2009
S355JO EN 10025:2004
S220JR EN 10025:2004
B550BR+AC EN 10080:2006
DX51D EN 10346:2009
HC 340LA EN 10268:2009
Rustfrit stål 1.4404 EN 10088:2006
Aluminium EN AW-6082 T6 EN 755:2008

Beslag fremstillet af stålplade, der efterfølgende varmforzinkes
Disse beslag fremstilles som regel af S235JR. Beslagene varm­for­zinkes efter bearbejdning iht. EN/ISO1461 med zinklagtykkelse på typisk 55 μm.

Beslag fremstillet af rustfrit stål
En del beslag kan fremstilles af rustfrit stål.
Den mest anvendte type rustfrit stål er 1.4401 / 1.4404 svarende til AISI 316(L) (rustfrit og syrefast). Desuden kan også anvendes 1.4521 (rustfrit og syrefast). Som noget nyt tilbydes også beslag i rustfrit stål 1.4301 svarende til AISI 304 og type 1.4509, disse rustfrie typer er ikke syrefaste.

Beslag fremstillet af aluminium
Beslag fremstilles af aluminium EN AW-6082 T6.

Forbindelsesmidler
Vi tilbyder et bredt udvalg af forbindelsesmidler. CNA kamsøm, CSA beslagskruer samt dorne anvendes i vore beslag i bærende trækonstruktioner.

CNA kamsøm
CNA kamsøm anvendes til fastgørelse af beslag. Kamsømmene er beskrevet i ETA-04/0013. I standardudførelse er de elforzinkede Fe/Zn12C iht. EN/ISO2081.
Størrelserne CNA4,0x40/50/60 leveres også i rustfrit stål 1.4401 (rustfri og syrefast). Størrelsen CNA4,0x40 leveres også varmforzinket med zinklagtykkelse på typisk 50 μm.

CSA beslagskruer
CSA beslagskruer anvendes til fastgørelse af beslag. Beslagskruerne er beskrevet i ETA-04/0013. I standardudførelse er de elforzinkede Fe/Zn12C iht. EN/ISO 2081.
Størrelserne CSA5,0x25, CSA5,0x35 og CSA5,0x40 leveres også i rustfrit stål, dog gøres opmærksom på, at bæreevnen for rustfrie skruer er reduceret i forhold til elforzinkede skruer.

Beton
Den forudsatte betonkvalitet anvendt i beregningerne af bæreevnerne er angivet i hvert kapitels generelle information, hvor dette er aktuelt. Betegnelsen bolt eller ankerbolt er anvendt ved diverse beslag fast­­gjort i beton. Hermed menes relevante forbindelsesmidler med dokumenterede bæreevner som f.eks. ekspensionsbolte, klæbeankre eller gevindstænger.

Produktansvar

Ansvarsafgrænsning

Produktansvar
Simpson Strong-Tie® garanterer at produkter er fri for fabrikations- og materialefejl samt at produkterne kan anvendes til deres tiltænkte for­mål i overensstemmelse med anvisningerne i vores katalog.

Simpson Strong-Tie® indestår for produkternes opgivne bæreevner, såfremt samlingerne er dimensioneret, udført og vedligeholdt i hen­hold til anvisningerne i vores katalog.

Angivne bæreevner er kun gældende for Simpson Strong-Tie® produk­ter og kan ikke anvendes til udvælgelse eller bæreevneeftervisning af produkter fra andre leverandører. De angivne bæreevner er endvidere kun gældende for den lokale samling og køber er således ansvarlig for bæreevne og stabilitet af den øvrige konstruktion. I tilfælde af fejl­montage samt anvendelse af uoriginale befæstigelsesmidler påtager Simpson Strong-Tie® sig intet ansvar.

Der tages forbeholdt for trykfejl, ændringer i produktudformning samt produktsortiment. Simpson Strong-Tie®’s hjemmeside www.strongtie.dk vil indeholde gældende og eventuelt opdaterede bæreevner.

Simpson Strong-Tie® er ansvarlig for produktansvar i overens­stem­melse med den til enhver tid gældende lov om produktansvar. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Simpson Strong-Tie® ikke pålægges yderligere produktansvar. Simpson Strong-Tie® kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, avancetab, følgeskader og andre indirekte tab.

Simpson Strong-Tie® er endvidere ikke ansvarlig for skader forvoldt af det leverede, herunder for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse, medmindre skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed begået af Simpson Strong-Tie® eller andre, som Simpson Strong-Tie® har ansvaret for. Simpson Strong-Tie® er ligeledes ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

Simpson Strong-Tie®’s ansvar for produktansvar er i enhver henseende begrænset iht. ”Simpson Strong-Tie® A/S’s almindelige SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER”, der er tilgængelige på www.strongtie.dk.
Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele     Simpson Strong-Tie®, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt eller at tredjemand påstår, at der er opstået en skade forår­saget af det leverede, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. Angivelse af førnævnte meddelelse til Simpson Strong-Tie® fritager ikke køber for at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige foranstaltninger.

Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme forum, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Simpson Strong-Tie®. I den ud­strækning, Simpson Strong-Tie® måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Simpson Strong-Tie® skadesløs i samme omfang, som Simpson Strong-Tie®’s ansvar er begrænset efter det ovenfor anførte. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod køber.

Ansvar for Mangler
Simpson Strong-Tie®’s ansvar for mangler ved byggematerialer, leve­ret i Danmark, ophører 5 år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest 6 år efter leveringen af byggematerialet til køber.
Såfremt en reklamation fremsættes for sent, men Simpson Strong-Tie® alligevel indlader sig i realitetsdrøftelser med køber i anledning af en fremsat reklamation, sker dette uden at Simpson Strong-Tie® derved samtidig giver afkald på eventuelt senere at gøre gældende, at den pågældende reklamation er fremsat for sent.

Såfremt et produkt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler er Simpson Strong-Tie® forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, foretage omlevering eller at udstede kreditnota på købsprisen mod samtidig tilbagelevering af det pågældende produkt. Simpson Strong-Tie® har herudover intet ansvar for mangler og køber kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Simpson Strong-Tie® hæfter ikke under nogen omstændigheder, hverken ved mangler eller forsinkelse, og uanset eventuel grov uagtsomhed, for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader.

Simpson Strong-Tie®’s ansvar for mangler er i enhver henseende maksimeret til købsprisen for det mangelfulde produkt.

I tilfælde af søgsmål afgøres disse ved Simpson Strong-Tie®’s værneting efter dansk ret.